Algemene voorwaarden | Holder

Algemene Voorwaarden Holder

2 juni 2017 | Versie 6.0
Download de PDF >


Artikel 1. Definities
Artikel 2. Aanbod en aanvaarding
Artikel 3. Uitvoering van de Dienst
Artikel 4. Oplevering
Artikel 5. Wijziging opdracht
Artikel 6. Duur en opzegging
Artikel 7. Prijzen
Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Artikel 9. Rechten van intellectueel eigendom
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Overmacht
Artikel 12. Ontwikkeling van programmatuur
Artikel 13. Onderhoud van programmatuur
Artikel 14. Holder Service Premium
Artikel 15. Domeinnamen en IP-adressen
Artikel 16. Hosting en aanverwante diensten
Artikel 17. Saas-dienstverlening
Artikel 18. Beschikbaarheid van de Dienst
Artikel 19. Storingen, onderhoud en backup
Artikel 20. Privacy en beveiliging
Artikel 21. Geheimhouding
Artikel 22. Personeel
Artikel 23. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Artikel 24. Slotbepalingen

Artikel 1. Definities

1. Holder: Internetbureau Holder b.v., gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 36052402.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Holder een Overeenkomst heeft afgesloten.
3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
4. Dienst: de activiteit(en) die Holder voor Opdrachtgever zal verrichten, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd.
5. Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot het periodiek verrichten/leveren van Diensten gedurende een zekere termijn.
6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Holder en Opdrachtgever, krachtens welke Holder de Dienst zal uitvoeren/leveren, zoals beschreven in de offerte en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken.
7. Gebruiker: De gebruiker van de Dienst, welke door Opdrachtgever is opgegeven (bijvoorbeeld een medewerker).
8. Hetty: de online omgeving toegankelijk voor Opdrachtgever.
9. Framework: een verzameling van reeds door Holder ontwikkelde en in eigendom zijnde componenten (programmatuur/code) waarop Holder eventueel een nieuwe omgeving/applicatie ten behoeve van Opdrachtgever kan bouwen.
10. Issue: Een gedetecteerde verstoring of dreigende verstoring van het overeengekomen serviceniveau van de dienstverlening.
11. Schriftelijk: op papier.
12. Website: www.holder.nl.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

1. Holder zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Indien de offerte wordt door Opdrachtgever wordt geaccepteerd, komt de Overeenkomst tot stand.
2. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Holder het recht de prijzen hierop aan te passen.
3. Op de Overeenkomst, aanbiedingen en offertes zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden vervangt telkens alle voorgaande versies.
4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Holder alleen bindend indien en voor zover deze door Holder uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
5. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Zie voor wijziging van deze Algemene Voorwaarden artikel 22.
6. De Overeenkomst loopt vanaf het moment dat deze Overeenkomst door Opdrachtgever is geaccordeerd (elektronisch dan wel Schriftelijk).
7. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
- 1. de Overeenkomst;
- 2. de Service Level Agreement;
- 3. de eventuele bijlagen;
- 4. deze Algemene Voorwaarden;
- 5. eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

1. Voor zover niet Schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Holder dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Ter zake van de te verlenen Dienst(en) heeft Holder slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Holder het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zullen in overeenstemming met artikel 5 worden doorberekend.
3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Holder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Holder beschikbaar worden gesteld.

Artikel 4. Oplevering

1. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een standaard Dienst, dan zal Holder na de totstandkoming van de Overeenkomst zich inspannen zo spoedig mogelijk de Dienst (op te) leveren.
2. Indien in ieder geval één van de volgende situaties zich voordoet, kan worden gesproken van “(op)geleverd”:
- door gebruik van de Dienst door Opdrachtgever;
- door een mededeling van Holder aan Opdrachtgever dat de Dienst beschikbaar is;
- door een Schriftelijke dan wel elektronische bevestiging van levering van de Dienst door Holder.
3. Door Holder opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Holder is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem Schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
4. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, waaronder vertragingsschade.
5. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na oplevering de resultaten dan wel een fase van een maatwerk Dienst te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode de resultaten (geheel of gedeeltelijk) afkeurt op basis van overeengekomen functionele of technische specificaties, worden deze geacht te zijn goedgekeurd. Afkeuring dient gemotiveerd te gebeuren.
6. Indien Opdrachtgever een resultaat, zoals beschreven in het vorige lid, geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Holder zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Indien voorgenoemde door Holder is voltooid, geldt het resultaat dan wel de (maatwerk) Dienst tussen partijen als geaccepteerd.

Artikel 5. Meerwerk

1. Indien Holder op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed op basis van nacalculatie. Holder is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Voor werkzaamheden of prestaties als in dit artikel bedoeld, is geen toestemming van Opdrachtgever vereist, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen. Holder zal zich redelijkerwijs inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst meerwerk voordoet. Opdrachtgever is akkoord met voorgenoemde werkwijze.
2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Holder kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Holder Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 6. Duur en opzegging

1. Indien de Dienst een Duurovereenkomst betreft wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij Schriftelijk anders overeenkomen. Zonder Schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de voorgenoemde periode, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij Schriftelijk anders overeenkomen. De ingangsdatum van de Diensten die een Duurovereenkomst betreffen, is de datum waarop de betreffende Dienst door Holder is opgeleverd. Bij gebreke van een (concrete) datum waarop de Dienst is opgeleverd, wordt de ingangsdatum geacht te zijn gelijkgesteld aan de datum waarop de Duurovereenkomst is ondertekend.
2. Indien de Dienst strekt tot ontwikkeling van programmatuur, adviezen of andere werken, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven duur. Tenzij anders wordt overeengekomen kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
3. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Holder het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten dan wel te beëindigen (zulks ter keuze van Holder) zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Holder op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 7. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Holder zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is, is Holder gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Holder zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Holder gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een Duurovereenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal het percentage van 4% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.
5. Alle voor Holder uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1. Holder zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever.
2. Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst betreft, zal Opdrachtgever maandelijks bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag aan Holder voldoen.
3. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Holder.
4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Holder.
5. Holder kan verlangen dat de Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Holder hiervoor te machtigen.
6. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Holder het recht om administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten (met een minimum van 250 euro), daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is het gehele bedrag voor de resterende contractstermijn door Holder direct opeisbaar en is Holder gerechtigd andere diensten, die bij Holder dan wel Holder BV worden afgesloten, op te schorten.
8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9. In bovenstaande gevallen heeft Holder voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
10. Indien Holder gerede twijfel heeft over de voldoening van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, is Holder gerechtigd een bankgarantie of borgstelling te verlangen, dan wel een waarborgsom te vorderen. Het bedrag daarvan zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Opdrachtgever in redelijkheid gedurende zes (6) maanden verschuldigd zal zijn.

Artikel 9. Rechten van intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder het Framework, maatwerk daarop, de adviezen van Holder, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Holder of diens licentiegevers (bijvoorbeeld Betty Blocks). Iedere afwijking van het voorgaande is slechts geldig indien zulks expliciet in een Schriftelijke en ondertekende akte is overeengekomen, en geldt dan slechts voor de in de akte genoemde werken en rechten. Partijen komen overeen dat configuraties van het Framework geen bescherming genieten in de zin van de Auteurswet.
2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die Schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.
3. De intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever gecreëerde (web)applicaties, via Betty Blocks, zullen toebehoren aan Holder. Indien er nadere leveringshandelingen vereist zijn om vorenbedoelde rechten van intellectuele eigendom over te dragen van Opdrachtgever aan Holder, dan verleent Opdrachtgever hierdoor onherroepelijke volmacht aan Holder om deze overdracht te effectueren op ieder door Holder gewenst moment.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om na beëindiging van de Overeenkomst de gecreëerde (web)applicaties, zoals aangegeven in het vorige lid, op andere wijze te exploiteren en/of (weder) te gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken.
6. Het is Holder toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de werken. Indien Holder door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
7. Ieder(e) gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat/die buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 50.000 euro per inbreukmakende handeling en per dag dat deze voortduurt, betalen aan Holder, onverminderd het recht van Holder om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
8. Ieder(e) gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat/die buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 50.000 euro per inbreukmakende handeling en per dag dat deze voortduurt, betalen aan Holder, onverminderd het recht van Holder om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Holder voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Holder van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Holder, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 euro (exclusief btw).
2. De totale aansprakelijkheid van Holder voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 50.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
3. Aansprakelijkheid van Holder voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4. Buiten de in artikel 10 lid 1 en 10 lid 2 genoemde gevallen rust op Holder geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 10.1 tot en met 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Holder.
5. De aansprakelijkheid van Holder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Holder onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Holder ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Holder in staat is adequaat te reageren.
6. Holder is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Zie artikel 11 voor overmacht.
7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Holder meldt.
8. Opdrachtgever vrijwaart Holder voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Holder geleverde zaken, materialen of resultaten. Opdrachtgever zal Holder tevens vrijwaren voor het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (haar Gebruikers).

Artikel 11. Overmacht

1. Holder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Holder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Holder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Holder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Holder kan worden gevergd.
3. Holder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Holder ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Holder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12. Ontwikkeling van programmatuur

1. Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot het ontwikkelen van programmatuur, zullen Partijen Schriftelijk (in de Overeenkomst) specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Holder zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van deze gegevens.
2. Holder is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
3. Holder heeft het recht gebruik te maken van software, programmatuur en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van programmatuur. De verantwoordelijkheid voor een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de programmatuur ligt bij Opdrachtgever.
4. De broncode van het Framework zal nimmer worden verstrekt (deze is te allen tijde gecompileerd). Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van overige programmatuur en de bij de ontwikkeling van die programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
5. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na succesvol voltooien van de acceptatietest door Opdrachtgever.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Holder Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Zie het volgende lid voor eventuele gebruiksrechten op het Framework.
7. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever gebruik mag maken van het Framework, verleent Holder Opdrachtgever hierbij voor deze Overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om het Framework in ongewijzigde vorm te mogen gebruiken en te laten gebruiken door Gebruikers, alsmede het recht om het Framework ten behoeve van zulk gebruik te verveelvoudigen of te laten verveelvoudigen. Gebruik door Gebruikers geschiedt echter te allen tijde onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtgever.
8. Het is Opdrachtgever expliciet verboden enige actie te ondernemen met als doel of strekking de broncode van het Framework te achterhalen of te verkrijgen, alsmede om derden behulpzaam te zijn bij dergelijke acties.

Artikel 13. Onderhoud programmatuur

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot onderhoud van programmatuur (de webapplicatie) van Opdrachtgever, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal Holder, voor de duur, zoals opgenomen in artikel 6 lid 1, door middel van Holder Service Premium (zie artikel 14), de volgende onderhoudsactiviteiten ten behoeve van Opdrachtgever uitvoeren (limitatief):
- het corrigeren van door Opdrachtgever in de programmatuur geconstateerde kleine gebreken (bugs), die reproduceerbaar zijn;
- het installeren van nieuwe of bestaande versies van het Framework.
3. Ten aanzien van de volgende onderhoudsactiviteiten, maar niet beperkt daartoe, wordt door Holder bepaald of deze al dan niet onder Holder Service Premium vallen:
- het aanpassen van de programmatuur indien dit als gevolg van wetswijzigingen noodzakelijk wordt;
- het aanpassen van de interfaces en protocollen teneinde Opdrachtgever in staat te stellen de programmatuur te gebruiken in samenhang met andere programmatuur, apparatuur en besturingsprogrammatuur;
- het anders dan in het kader van de normale nieuwe versies en/of releases op verzoek van Opdrachtgever in de programmatuur inbouwen van nieuwe functionaliteit;
- het op verzoek van Opdrachtgever herstellen van niet aan Holder toerekenbare beschadigingen in de programmatuur of data.

Artikel 14. Holder Service Premium

1. Holder Service Premium is een dienst van Holder waarvoor de uren vooraf dienen te worden ingekocht en waarvan de hoeveelheid uren bij aanvang van de Overeenkomst wordt bepaald. Alle extra uren worden op basis van nacalculatie tegen het standaard uurtarief van Holder bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Deze werkzaamheden krijgen geen voorrang op de planning, zoals dit wel het geval is bij de vooraf ingekochte uren (zie lid 7 van dit artikel).
2. Opdrachtgever heeft via Hetty inzage in de urenadministratie en dient elke opdracht te accorderen. Pas nadat Opdrachtgever de opdracht heeft geaccordeerd, gaat Holder tot uitvoering van de opdracht over. Een accordering binnen Hetty is bindend voor Opdrachtgever.
3. Holder zal naar eer en geweten een urenadministratie bijhouden voor de uren die zij aan de Diensten (onderhoud of meerwerk) besteedt. Bestede tijd wordt naar het dichtstbijzijnde kwartier afgerond.
4. Holder heeft de mogelijkheid om Issues te bundelen. Zo’n bundeling wordt een Milestone genoemd. De uren, die voor een Milestone benodigd zijn, worden ter accordering (per e-mail of via Hetty) aan Opdrachtgever voorgelegd. Na accordering zal Holder ten aanzien van de Milestone aanvangen met de werkzaamheden en heeft Holder toestemming van Opdrachtgever om maximaal 10%, berekend over het totaal van de geaccordeerde uren, extra in rekening te brengen.
5. De urenadministratie zoals bijgehouden door Holder binnen Hetty geldt als bewijs van de aan de Diensten bestede uren, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
6. Holder is gerechtigd maximaal de standaard onderzoekstijd van de uren binnen Holder Service Premium af te trekken. Indien een Issue niet binnen de standaard onderzoekstijd kan worden vastgesteld, zal Opdrachtgever hiervoor een aparte onderzoeksopdracht moeten accorderen binnen Hetty.
7. Door afname van Holder Service Premium zal Holder zich inspannen om daarmee in de planning rekening te houden.
8. Het bedrag dat Opdrachtgever voor Holder Service Premium verschuldigd is, wordt schriftelijk dan wel per e-mail overeengekomen.
9. Holder zal voorafgaand aan het afnemen van Holder Service Premium een factuur sturen voor het daarvoor verschuldigde bedrag.
10. In geval van opzegging van de Overeenkomst dan wel enkel Holder Service Premium kunnen de door Opdrachtgever nog niet bestede uren niet worden gecrediteerd.
11. Ontwikkeling van applicaties/programmatuur vallen niet onder Holder Service Premium.

Artikel 15. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Holder voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Holder gebruikelijke tarieven verschuldigd.
3. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Holder vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
4. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Holder, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
5. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Holder schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
6. Holder is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Holder.
7. Indien Holder een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Holder medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
8. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP- adres.
9. Holder heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP- adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Holder gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.

Artikel 16. Hosting en aanverwante diensten

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte dan wel beschikbaar stellen van materiaal aan derden, zoals in geval van hosting van de door Holder ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur en e- maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat
- smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,
- erotisch of pornografisch is,
- inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
- een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,
- hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
- ongevraagde commercieële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of
- kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
3. Indien Holder door een derde op de hoogte worden gesteld van onrechtmatige informatie op de servers van Holder, dan is Holder gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Holder in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever of Gebruiker te verstrekken aan een eisende partij of aan de bevoegde instanties. Holder zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Holder gerechtigd hiervan aangifte te doen. Holder kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Holder verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
5. Opdrachtgever vrijwaart Holder van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever of haar Gebruikers opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke. Daarbij is Holder niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Holder in het kader van de melding door een derde, zelfs niet wanneer de melding onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
6. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Holder, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Holder zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
7. In de Overeenkomst dan wel prijslijst kan worden aangegeven hoeveel Gebruikers Opdrachtgever mag autoriseren, zodat zij gebruik kunnen maken van de applicatie.
8. Zonder toestemming van Holder is het Opdrachtgever verboden de door Holder verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. Holder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden van Gebruikers dan wel Opdrachtgever.
9. Het gebruik van de applicatie door Opdrachtgever of door haar geautoriseerde Gebruikers geschiedt geheel onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal gepaste maatregelen nemen om misbruik te detecteren en zo mogelijk te voorkomen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Holder hierbij assisteren.
10. Holder kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Holder bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte of dataverkeer die in de Overeenkomst worden vermeld. Het blokkeren van de Dienst is eveneens toegestaan indien Opdrachtgever naar oordeel van Holder onevenredig veel capaciteit gebruikt van de server(s). Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien het limiet voor opslagruimte, capaciteit of dataverkeer is bereikt.
11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Holder een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Holder verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Holder geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Holder.
12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar Gebruikers. Eventuele schade welke is veroorzaakt door een Gebruiker zal op Opdrachtgever worden verhaald.
13. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor hard- en software, die bij haar op eigen locatie draait of op een locatie buiten de invloedssfeer van Holder. Holder geeft hierover geen enkele garantie.
14. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet door Opdrachtgever handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17. SaaS-dienstverlening

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende SaaS, zoals Betty Blocks, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Het is niet toegestaan om de Dienst te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden.
3. Opdrachtgever bepaalt volledig zelf de inhoud van de met behulp van de Dienst gecreëerde (web)applicaties. Holder heeft geen kennis van de inhoud van deze (web)applicaties. Mochten (web)applicaties dan wel informatie onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt Opdrachtgever daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. Holder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of toegankelijk gemaakte (web)applicaties dan wel informatie. Opdrachtgever vrijwaart Holder voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Opdrachtgever met behulp van de Dienst ontwikkelde (web)applicaties onrechtmatig zijn, dan wel dat er onrechtmatige informatie via de (web)applicatie wordt weergegeven.
4. Mocht Holder een redelijk vermoeden hebben van dan wel tot het besef komen dat de (web)applicaties, die Opdrachtgever met behulp van de Dienst heeft ontwikkeld, onrechtmatig zijn, dan kan Holder direct handelen om de toegang daartoe te blokkeren. In geen geval zal Holder aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
5. Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen met een mate van zorgvuldigheid ten aanzien van de Dienst, die van Opdrachtgever mag worden verwacht.
6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om bij enig gebruik van de Dienst de indruk te wekken dat Opdrachtgever een partner van Holder is, tenzij Holder daar uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst voor meer dan één onderneming te gebruiken dan wel meerdere Opdrachtgevers te laten werken op één omgeving.
8. Het is de Opdrachtgever toegestaan om Gebruikers aan te maken. Hiervoor is Opdrachtgever een vergoeding aan de Dienst verschuldigd. Opdrachtgever kan aan deze Gebruikers bepaalde rechten toekennen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen van deze Gebruikers.
9. Holder kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Holder bevoegd aan Opdrachtgever een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte of dataverkeer die in de Overeenkomst worden vermeld dan wel de Dienst te blokkeren, waardoor de door Opdrachtgever gecreëerde (web)applicaties niet langer bereikbaar zijn. Het blokkeren van de Dienst is eveneens toegestaan indien Opdrachtgever naar oordeel van Holder onevenredig veel capaciteit gebruikt van de server(s). Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien het limiet voor opslagruimte, capaciteit of dataverkeer is bereikt.
10. Indien naar het oordeel van Holder door Opdrachtgever een gevaar ontstaat voor het functioneren van de server(s) of het netwerk van Holder of derden, in het bijzonder door het overmatig opvragen of verzenden gegevens, is Holder gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
11. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden heeft Holder het recht de toegang tot Hetty, met opgaaf van redenen, te blokkeren en om de Opdrachtgever de toegang tot de Dienst te ontzeggen.
12. Het is Opdrachtgever toegestaan nieuwe Gebruikers toe te voegen met als doel toegang tot de Dienst te verlenen. Indien een Gebruiker wordt toegevoegd, zal Opdrachtgever bij ingang van de eerste dag van de volgende maand een vergoeding voor de nieuwe Gebruiker verschuldigd zijn. Deze door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding, voor Gebruiker, geldt gedurende de resterende contractsperiode (zie artikel 6 lid 1).

Artikel 18. Beschikbaarheid van de Dienst

1. Holder zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Holder opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
2. Alleen als dit is overeengekomen in de Overeenkomst of Service Level Agreement zal Holder regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Opdrachtgever op systemen van Holder opgeslagen data, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. Deze reservekopieën kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging of ontbinding.
3. Holder zal zich inspannen om de door haar gebruikte (webserver)software up-to-date te houden. Holder is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Holder is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
4. Holder zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Holder. Holder kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
5. Indien naar het oordeel van Holder een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Holder of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Holder gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 19. Storingen, onderhoud en backup

1. Holder zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
2. Holder heeft het recht om haar systemen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Holder zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Holder is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
3. Holder heeft het recht het Framework van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Holder Opdrachtgever daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen via de Website of per e-mail. Omdat het Framework aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Holder is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van het Framework.
4. Indien het nieuwe Framework door een aanpassing niet langer aansluit op de (web)applicatie van Opdrachtgever, wordt Holder Service Premium, zoals omgeschreven in artikel 14), gebruikt om de (web)applicatie op het Framework aan te laten sluiten. Dit naar oordeel van Holder.
5. Holder heeft het recht om componenten van het Framework niet langer van updates te voorzien dan wel te onderhouden.
6. Iedere dag wordt een back-up gemaakt van de gegevens welke zich op de omgeving van Opdrachtgever bevinden. Het tijdstip van het maken van de back-up wordt door Holder bepaald. Het maken van de back-up is een service van Holder en geeft geen garantie.
7. Holder maakt gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie.

Artikel 20. Privacy en beveiligin

1. Indien middels de Dienst persoonsgegevens in de zin van toepasselijke privacywetgeving worden verwerkt, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Holder draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerkingen en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich binnen de infrastructuur van Holder bevinden.
3. Holder treedt bij de gegevensverwerkingen op als bewerker en Opdrachtgever is de verantwoordelijke. Opdrachtgever zal Holder vrijwaren van alle aanspraken van derden (inclusief toezichthouders) onder de privacywet.
4. Voor aanvullende afspraken over de verwerking van persoonsgegevens kunnen partijen een bewerkersovereenkomst sluiten.

Artikel 21. Geheimhouding

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
2. Holder zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Holder, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Holder daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Holder zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 22. Personeel

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Holder voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Holder in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Holder. Onder werknemers van Holder worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Holder of van één van de aan Holder gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van Holder of van één van de aan Holder gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 24. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Holder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of Schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Holder heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Opdrachtgever van kracht blijven.

Artikel 24. Slotbepalingen

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar.
3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
4. De door Holder ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek (waaronder de communicatie die via Hetty van Holder verloopt), behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is er mee akkoord dat Holder de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van Opdrachtgever, aan een derde kan overdragen. Indien Opdrachtgever de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen wilt overdragen aan een derde, dan is Schriftelijke instemming van Holder vereist.
6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Akkoord